Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Vlada raspravlja o usvajanju prijedloga Zakona o energetskoj učinkovitosti

Vlada Republike Hrvatske danas bi na svojoj 183. sjednici trebala usvojiti tridesetak stranica dug Zakon o energetskoj učinkovitosti. Ukratko, prema tom Zakonu za sklapanje ugovora o energetskoj usluzi i energetskoj obnovi zgrade više neće biti potrebna suglasnost svih suvlasnika već samo natpolovične većine. Zakon predviđa i uvođenje sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije te obveze osiguravanja funkcioniranja takvog sustava. Očekuje se da će to omogućiti praćenje rezultata provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i izvještavanje Europske komisije o ostvarenju ciljeva. Zakon se, naime, donosi radi usklađivanja sa smjernicom EU-a o energetskoj učinkovitosti kojoj je cilj određivanje i postizanje ušteda neposredne i primarne energije i to primjenom mjera energetske učinkovitosti. Konačni cilj je pak povećanje energetske učinkovitosti Europske unije za 20 posto do 2020. i olakšavanje puta daljnjim poboljšanjima energetske učinkovitosti nakon 2020. Novina je i određivanje Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost kao središnjeg mjesta za koordinaciju svih aktivnosti na tom području. Zakonom se uređuju i pitanja vezana uz specifičnosti ugovaranja energetske usluge, što je osnovni preduvjet za takve ugovore, kojima se stvara okružje za mobilizaciju investicijskog kapitala u projekte energetske učinkovitosti.

Sustav učinkovitog korištenja energije u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine, br. 152/2008, 55/2012, 101/2013, 153/2013 i 14/2014). Predmetnim Zakonom se u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenosila pravna stečevina Europske unije iz područja energetske učinkovitosti i to Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o učinkovitosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga te o ukidanju Direktive Vijeća 93/76/EEZ, Direktiva 2009/125/EZ o uspostavi okvira za postavljanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom te Direktiva 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada u dijelu koji se odnosi na energetsko certificiranje zgrada i redovite preglede sustava grijanja i klimatizacije u zgradama.

Zakon o energetskoj učinkovitosti usklađuje se s Direktivom 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti kojom se dopunjuju direktive 2009/125/EZ i 2010/30/EU i ukidaju direktive 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, koja je stupila je na snagu 4. prosinca 2012. Predmetna Direktiva ima za cilj određivanje, a podredno tome i postizanje ušteda neposredne i primarne energije i to primjenom mjera energetske učinkovitosti, a sve kako bi se dostigao cilj povećanja energetske učinkovitosti Europske unije za 20% do 2020. godine i olakšao put daljnjim poboljšanjima energetske učinkovitosti nakon 2020. godine.

Direktivom 2012/27/EU određuje se sustav obveza i metoda računanja ušteda energije, zbog opravdane bojazni da se neće dostići zacrtani ciljevi Europske unije u području energetske učinkovitosti, koji zahtjeva stroži i detaljniji način određivanja nacionalnih ciljeva.

Isto tako, ovim se Zakonom kao nadležno tijelo za provođenje politike energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj određuje Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetske učinkovitosti koje, između ostaloga, osigurava sustavno planiranja za poboljšanje energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj, prati izvršavanje obveza energetske učinkovitosti, prati rezultate provedbe planova i mjera politike energetske učinkovitosti te vodi sustav praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda energije.

Ovim Zakonom određuje se način ugovaranja energetske usluge u suvlasničkim zajednicama, odnosno višestambenim zgradama kroz ugovor o energetskom učinku višestambene zgrade. Preduvjet za takvo ugovaranje energetske usluge, je da suvlasnička zajednica ne ulaže u izvođenje radova te da za njih ne nastaje kreditna obveza i ne preuzimaju rizike vezane uz provedbu ostvarenja uštede energije, odnosno imaju jamstvo da će se troškovi za energente smanjiti barem za iznos jednak otplatama energetske usluge. Bez uređivanja ovoga odnosa, suvlasnici u višestambenim zgradama nemaju mogućnost ostvariti ulaganja u smanjenje potrošnje energije bez suglasnosti svih suvlasnika, što ih ograničava u raspolaganju vlastitom imovinom na energetski učinkovit način, a predstavlja i značajnu prepreku razvoju poslovanja za pružanje energetske usluge.

Takav ugovor o energetskom učinku višestambene zgrade predstavlja ugovor koji je transparentan i koristan za sve suvlasnike zgrade, uz mogućnost svakog suvlasnika da u bilo kojem trenutku ospori ostvarivanje uštede. Ovakvim zakonskim uređenjem instituta energetske usluge za suvlasnike u višestambenim zgradama regulira se stvarna situacija koja drugim propisima nije obuhvaćena te se isto tako detaljno razrađuju obvezni dijelovi predmetnog ugovora i to na način da se određuje da zajamčena ušteda energije mora biti jednaka ili veća od naknade po ugovoru o energetskom učinku, čime se postiže sigurnost suvlasnika da ne plaćaju uštedu koja nije ostvarena. Obveza pružatelja energetske usluge obuhvaća i obvezu da uloži isključivo vlastita sredstva, čime se isključuje mogućnost ugovaranja na način koji predstavlja novi trošak za suvlasnike, jer se naknada može obračunati tek za ostvarenu uštedu.

Kako bi se ostvarila zaštita svih suvlasnika, a ujedno omogućilo jednostavno, ekonomično i brzo rješavanje potencijalnih sporova, uređuje se za svakog suvlasnika mogućnost da zatraži provjeru ostvarivanje zajamčene uštede od Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost, koje raspolaže potrebnim stručnim znanjima. Time se osigurava da odluka o ugovaranju energetske usluge u višestambenim zgradama, ne bude na štetu onih suvlasnika zgrade koji se za takav ugovor ne odluče te zaštitu njihovih prava kroz mogućnost osporavanja ostvarenja uštede kao bitnog uvjeta ugovora o energetskom učinku.

Isto tako, ovim se Zakonom uređuje provođenje energetske obnove višestambenih zgrada i to sukladno nacionalnim Programima energetske obnove višestambenih zgrada, kroz ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade, kao i njegovi bitni sastojci. Odluku o sklapanju takvog ugovora donose suvlasnici zgrade temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika.

Usvajanjem ovoga Zakona stvorit će se uvjeti za postavljanje ciljeva, usvajanja mjera za smanjenje potrošnje energije i mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti kroz institucionalne, financijske i druge okvire za uklanjanje prepreka koje sprječavaju razvoj tržišta energetske učinkovitosti.

Ovim Zakonom uređuju se i pitanja vezana uz specifičnosti ugovaranja energetske usluge i energetske obnove zgrade, što je osnovni preduvjet za takve ugovore, kojima se stvara okružje za mobilizaciju investicijskog kapitala u projekte energetske učinkovitosti, koji dovode do povećanja zaposlenosti i smanjenja ovisnosti o uvoznim energentima.
Usvajanjem ovoga Zakona stvorit će se uvjeti za postavljanje ciljeva, usvajanja mjera za smanjenje potrošnje primarne energije u djelatnostima proizvodnje, prijenosa i distribucije energije i mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti kroz institucionalne, financijske i druge okvire za uklanjanje prepreka koje sprečavaju razvoj tržišta energetske učinkovitosti.

Na taj način će se značajno pridonijeti ostvarenju nacionalnog cilja ušteda energije definiranog Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske.

Tekst prijedloga Zakona o energetskoj učinkovitosti, s konačnim prijedlogom Zakona

Izvor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS